Què implica el programa?

En acceptar la beca, les famílies i el programa es comprometen als punts següents:

 1. El Programa CiMs-Cellex, per mitjà de la Junta Gestora, selecciona els alumnes i assigna el centre en el qual l’alumne becat cursarà el batxillerat. Això ho farà segons el resultat de les proves i de l’entrevista, la residència familiar de l’alumne i la disponibilitat de places dels centres.
 2. El Programa CiMs-Cellex cobreix les despeses dels centres: matrícula, llibres i material específic que el centre consideri que l’alumne necessita. La beca també cobreix les
  despeses de les activitats desenvolupades en l’àmbit escolar. Aquestes activitats inclouen dinars en el menjador de l’escola, sortides i viatges i/o intercanvis.
 3. Durant el curs escolar, el Programa CiMs-Cellex cobreix les despeses de residència. La necessitat i l’assignació de residència és a criteri de la Junta Gestora.
 4. El Programa CiMs-Cellex cobreix les estades d’estiu en els centres de recerca. En cas de necessitar-ho, i amb el vistiplau de la Junta Gestora, el programa cobrirà també les despeses de viatge i residència durant les estades.
 5. L’alumne es compromet a aprofitar al màxim el que la beca ofereix, i entén que el programa demana més feina i dedicació que cursar el batxillerat convencional. La família dóna suport a l’opció de realitzar un batxillerat amb un objectiu d’excel·lència.
 6. L’alumne i la seva família entenen i assumeixen el Document de Compromís de Becari del Programa CiMs-Cellex (vegeu Document de Compromís de Becari). En cas d’incomplir algun dels punts d’aquest compromís, entre els quals trobem probitat i rendiment acadèmics i actitud personal, la Junta Gestora pot decidir l’exclusió de l’alumne del Programa CiMs-Cellex.
 7. La Junta Gestora informarà dels diversos programes a què els alumnes poden optar per fer les estades d’estiu. Alguns d’ells són programes amb un procés de selecció propis, i en d’altres l’assignació la farà la Junta Gestora, segons les preferències i els mèrits dels alumnes. La Junta Gestora decideix, en funció del rendiment acadèmic, actitud personal, responsabilitat de l’alumne i requeriment del centre de recerca receptor, quina estada pot realitzar cada alumne.
 8. El Programa CiMs-Cellex dóna suport econòmic i vetlla per l’excel·lència acadèmica del batxillerat cursat pels alumnes, que gaudiran d’una assegurança en les activitats escolars i estades d’estiu. Els pares assumeixen la responsabilitat de l’alumne en sortir dels centres escolars, inclosa la residència.
 9. El Programa CiMs-Cellex no assumeix les funcions d’una agència de viatges. El Programa gestiona amb els centres les oportunitats dels joves, assessora i informa als alumnes de les diferents opcions i cobreix les despeses de les estades i de la compra dels bitllets de viatge. Un cop fetes aquestes gestions, el Programa no es fa càrrec de les despeses, de les gestions dels possibles canvis o incidències, ni de la responsabilitat del menor durant les estades. Les famílies faran el seguiment de l’estada del seu fill i es posaran en contacte amb l’agència de viatges o el centre receptor corresponent per qualsevol circumstància.