Programa CiMs – Cellex

Les beques, que se’n donaran fins a 24, cobreixen les despeses de matrícula, mensualitat i llibres per cursar els dos anys de batxillerat a dos centres amb capacitat d’oferir el Batxillerat Internacional científic d’alt nivell, amb un ritme d’exigència i d’aprofundiment a l’alçada d’alumnes amb interès i talent. Aquests centres estan autoritzats per l’IBO – International Baccalaureate Organization – per a oferir el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional. També cobriran la residència dels alumnes, en cas de necessitar-la, així com estades de recerca durant l’estiu.

A més del curs acadèmic, el programa promourà i gestionarà el treball d’aquests alumnes en universitats i centres de recerca durant l’estiu.
El treball i contacte directe amb un ambient de recerca real permetrà desenvolupar l’autonomia, l’interès i la capacitat d’aprendre en un entorn acadèmicament molt estimulant.

El batxillerat que cursin els alumnes becats cobrirà els programes i requisits de la LOE (Batxillerat a Espanya) més els del Batxillerat Internacional. Així doncs, en finalitzar el batxillerat, els alumnes es presentaran tant a les Proves d’Accés a la Universitat com als exàmens externs del Batxillerat Internacional per obtenir el Diploma. Aquest últim és un batxillerat exigent, homologat i reconegut per universitats prestigioses d’arreu del món. Els trets diferencials del programa del Batxillerat Internacional són diversos: es fan molts treballs, tant escrits com experimentals; es treballen els conceptes i aprenentatges amb un enfocament més analític que no pas memorístic; es fomenta, mitjançant treballs i experiments, l’esperit crític i la manera de procedir pròpia dels científics. El programa requereix que els alumnes tinguin la motivació necessària i estiguin disposats a dedicar més temps i esforç en els seus estudis. En finalitzar els dos anys, els alumnes es presenten als exàmens de Diploma, que es prepara i corregeix externament al centre per membres de l’organització del Batxillerat Internacional. Al tractar-se encara d’un nivell d’educació general, els alumnes cursaran assignatures de tots els àmbits: llengües, humanitats, matemàtiques i ciències experimentals. En concret, els alumnes cursaran com a matèries del BI (que també figuren en el Batxillerat LOE), la Llengua i literatura catalanes, les Matemàtiques i la Física a nivell superior; i la Química, la Llengua anglesa i la Filosofia a nivell mitjà. A més, els estudiants cursaran les matèries addicionals del bloc obligatori i una altra matèria del bloc optatiu del Batxillerat LOE per tal de poder-se presentar a les Proves d’Accés a la Universitat. Els científics del futur han de saber parlar i escriure en diferents idiomes, especialment l’anglès. Han de tenir una formació completa per entendre, apreciar i saber-se desenvolupar en un món ric i complex. A més, realitzaran una investigació pròpia (Monografia), activitats de CAS (Creativitat, Acció i Servei) i cursaran Teoria del Coneixement. En aquestes activitats es demana a l’alumne autonomia i capacitat d’autoaprenentatge; esperit crític i reflexió; iniciativa i coherència; sensibilitat intercultural i empatia.