Perfil dels candidats

El programa CiMs-Cellex està destinat a estudiants de centres educatius de Catalunya, que estiguin cursant actualment el quart curs de secundària, i que vulguin gaudir d’una beca durant els dos cursos següents per cursar un Batxillerat Internacional exigent en l’àrea de les matemàtiques i les ciències.
A l’hora de seleccionar els alumnes, la Junta Gestora del Programa CiMs-Cellex valorarà diversos aspectes acadèmics i personals, necessaris per aprofitar l’oportunitat que aquest programa representa. S’ofereix un batxillerat estimulant, exigent, que fomenta l’esperit crític i una comprensió aprofundida en les diferents matèries. També requereix més feina i dedicació, i una voluntat de desenvolupar les pròpies capacitats en els diversos àmbits de la formació acadèmica i personal.

Mitjançant les proves de matemàtiques, ciències, llengua i l’entrevista personal, es valoraran diversos aspectes del candidat:

  • L’interès, la motivació i les aptituds en el camp de les matemàtiques i les ciències.
  • La curiositat i la implicació en els projectes que emprèn.
  • El sentit del deure i la disposició per aprofitar les oportunitats i exigències acadèmiques que el programa ofereix.
  • L’esperit obert i dialogant i la voluntat de fomentar un bon ambient de treball i de col·laboració amb els companys.
Les proves pretenen valorar els coneixements corresponents al currículum fins al quart curs d’Educació Secundària, així com les habilitats de resolució de problemes de matemàtiques i de física i de competència lingüística. Cal estar preparat per unes proves llargues i exigents.
El programa preseleccionarà 50 candidats en base al resultat de les proves per a la fase d’entrevista personal.
No es publicaran les proves ni els seus resultats. Tampoc s’emetran informes individuals als candidats: el programa tan sols comunicarà la preselecció dels candidats, sense especificar el rànquing ni el resultat de les proves.