Avís legal

Aquesta web és propietat del Programa CiMs + Cellex. Els drets de propietat intel·lectual i d´explotació i reproducció d´aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny són propietat exclusiva del Programa CiMs + Cellex, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de el Programa CiMs + Cellex.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT

El Programa CiMs + Cellex es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ella, sense necessitat d´avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.